Giới thiệu sở Nội vụ

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tiền thân là Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập vào năm 1991 theo Quyết định số 01/QĐ.UB ngày 17/10/1991 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, với chức năng là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công tác tổ chức, biên chế hành chính sự nghiệp, công tác cán bộ thuộc khu vực nhà nước, tổ chức chính quyền các cấp và địa giới hành chính ở địa phương. Đến năm 2003, chính thức đổi tên thành Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Quyết định số 12294/QĐ-UB ngày 11/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong quá trình phát triển, Sở Nội vụ đã từng bước được điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tiễn và bảo đảm sự thống nhất trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành nội vụ trong cả nước như: quản lý nhà nước đối với hội và tổ chức phi chính phủ (1998); quản lý công tác cải cách hành chính (2002); quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua - khen thưởng và văn thư lưu trữ nhà nước (2008). Đồng thời, biên chế, bộ máy, nhân sự cũng được điều chỉnh tương ứng với quá trình hình thành và phát triển của Sở Nội vụ, từ 18 biên chế năm 1992 (theo Công văn số 314/CV.UB ngày 27/3/1992 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Năm 2015, tổng số công chức hành chính của Sở Nội vụ là 86 biên chế và 18 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (bao gồm cả 03 cơ quan hành chính trực thuộc).

Hiện nay, Sở Nội vụ có chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.