Dự Thảo Online

Dự thảo
Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa II về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ
Lĩnh vực thống kê: Nội vụ
Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ
Ủy ban thẩm tra: UBND
Ngày xuất bản: 14/04/2017
Số lượt xem: 139
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1210/UBND-VP ngày 17/02/2017 về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện và dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TW)

Sau khi nghiên cứu nội dung Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 02/3/2017 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết  Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Sở Nội vụ dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/4/2017. Quá thời hạn nêu trên nếu các cơ quan, đơn vị không góp ý xem như nhất trí với dự thảo, Sở Nội vụ sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Gửi góp ý cho dự thảo
Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa II về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý(Bắt buộc)
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha