Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 của Bộ Nội vụ.
Lĩnh vực thống kê: Nội vụ
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 28/09/2017
Số lượt xem: 88
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 8992/UBND-VP ngày 20/9/2017 về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu có ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 kèm theo văn bản số 4853/BNV-TH ngày 11/9/2017 của Bộ Nội vụ, trình UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ trước ngày 30/9/2017.

Sở Nội vụ đề nghị Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh nghiên cứu nội dung dự thảo và có văn bản góp ý cụ thể gửi về Sở Nội vụ trước ngày 29/9/2017 để kịp thời tổng hợp, trình UBND tỉnh theo thời gian quy định.

Để các ý kiến được tiếp thu tối đa và kịp thời, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thể gọi điện trước (ĐT: 3.858.048) hoặc gửi vào email vanphong@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn để Sở Nội vụ kịp thời cập nhật, tổng hợp đầy đủ các ý kiến.

Sở Nội vụ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

(Dự thảo Chiến lược kèm theo công văn số 4853/BNV-TH ngày 11/9/2017 của Bộ Nội vụ và công văn số 8992/UBND-VP ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh được gửi qua trục liên thông eOffice và đăng trên Chuyên mục Góp ý văn bản dự thảo của Website Sở Nội vụ: http://sonoivu.baria-vungtau.gov.vn )

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 của Bộ Nội vụ.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý(Bắt buộc)
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha