Dự Thảo Online

Dự thảo
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh.
Lĩnh vực thống kê: Nội vụ
Cơ quan soạn thảo:
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 17/10/2017
Số lượt xem: 99
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:

Theo kế hoạch chương trình công tác, Sở Nội vụ đã đăng ký xây dựng 06 tờ trình xây dựng nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh cuối năm 2017, trong đó có 02 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm:

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của HĐND tỉnh về Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố.

2. Tờ trình về quy mô tổ dân cư và mức hoạt động phí hàng tháng của tổ dân cư trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ đã dự thảo các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với 02 nội dung nêu trên và gửi các cơ quan, đơn vị liên quan để đóng góp ý kiến.

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh.
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý(Bắt buộc)
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha