Tin hoạt động

Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và Kế hoạch số 515/KH-SNV ngày 26/12/2017 của Sở Nội vụ về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Để Hội nghị thành công tốt đẹp, Sở Nội vụ thông báo Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác ngành Nội vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 để các đơn vị được biết và góp ý.

Trân trọng./.