Tin hoạt động

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh.
Ngày 03/4/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 790/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây: Quyết định 790/QĐ-UBND