Tin hoạt động

Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã.
Ngày 16 tháng 11 năm 2017 Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã ban hành thông báo số 59/TB-HĐKTSH Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã.

Nội dung cụ thể đính kẻm theo file dưới đây:  Thông báo 59/TB-HĐKTSH