Tin hoạt động

Về việc nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
Để chấn chỉnh, nâng cao nền cải cách hành chính của Tỉnh,ngày 08/02/2017 UBND tỉnh ban hành văn bản số 882/UBND-SNV về việc nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây:

Văn bản 882/UBND-SNV