Tin hoạt động

Báo cáo và chấm điểm kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018.
Thực hiện văn bản số 32-CV/DVTU ngày 09/10/2018 của Ban Dân vận Tỉnh uỷ (cơ quan thường trực của BCĐ.QCDC tỉnh) về việc báo cáo kết quả thực hiện QCDC năm 2018.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị Báo cáo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 theo đề cương và chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 theo Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 17-QĐ/BCĐ.QCDC, ngày  08/3/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh).

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây: 

Công văn 1499/SNV-XDCQ ngày 17/10/2018.

Đề cương báo cáoBộ tiêu chí đánh giá.