Tin hoạt động

Công bố kết quả sưu tầm tài liệu quý, hiếm để bổ sung vào các phông lưu trữ hiện đang bảo quản tại lưu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016.

Nhằm bổ sung nguồn tài liệu, tư liệu quý, hiếm vào các Phông Lưu trữ hiện đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử tỉnh BR-VT. Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức sưu tầm thường xuyên các loại hình tài liệu, tư liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt liên quan đến tỉnh BR-VT hiện đang được bảo quản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia trong nước.

Sắc phong cho Đại Càng Quốc Gia Nam Hải (tức cá Ông)

Sau khi liên hệ các cơ quan, đơn vị hiện đang lưu giữ và quản lý nguồn tài liệu có thông tin lưu trữ về BR-VT. Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tiến hành thống kê, lập Danh mục và thực hiện sao chụp, làm phiên bản để thu thập về Kho Lưu trữ Chuyên dụng của tỉnh nhằm phát huy tối đa giá trị tài liệu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phiên bản tài liệu lưu trữ Mộc bản Triều Nguyễn

Kết quả sau đợt sưu tầm, Lưu trữ lịch sử tỉnh BR-VT đã thu thập được 13 Sắc phong của Triều đình nhà Nguyễn phong cho các vị Thần, hiện đang được thờ cúng và bảo quản tại Đình Thần Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu; 02 Phiên bản tài liệu lưu trữ Mộc bản Triều Nguyễn có nội dung liên quan đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV, thành phố Đà Lạt. Được biết, Mộc bản Triều Nguyễn không chỉ là tài liệu quý có giá trị lịch sử mà còn là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, phục vụ cho việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam thời cận đại đã được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản tư liệu thế giới. Ngoài ra, một số bản đồ về lĩnh vực hành chính, xây dựng; bản đồ địa hình khu vực biển đông liên quan đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và những hình ảnh về Vũng Tàu xưa và nay hiện đang được bảo quản tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã được thu thập về Lưu trữ lịch sử tỉnh trong giai đoạn này.

Trần Thị Ngọc Trang - Chi cục văn thư Lưu trữ