Tin hoạt động

Đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018.
Căn cứ Công văn số 1320/BNV-CCVC ngày 30/3/2018 của Bộ Nội vụ ngày 30/3/2018 về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính.

Để kịp thời tổng hợp chỉ tiêu thi thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 trình UBND tỉnh theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file: 560/SNV-CCVC ngày 26/4/2018 của Sở Nội vụ.

Phụ lục kèm theo: Phụ lục Công văn 560/SNV-CCVC