Tin hoạt động

Kết quả thực hiện về chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định.

Tính đến ngày 01/8/2016, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được 57 người, trong đó: hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi 55 người và thôi việc 02 cán bộ công chức. Trong 57 cán bộ công chức được giải quyết tinh giản biên chế có 06 công chức và 04 viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhưng còn hạn chế năng lực; 12 cán bộ công chức, 21 viên chức và 02 cán bộ công chức cấp xã chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hoá về chuyên môn; có 06 cán bộ công chức, 04 viên chức, 02 cán bộ công chức cấp xã dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí sắp xếp được việc làm khác theo quy định.

Ngoài ra, trong 02 năm 2015 và năm 2016 toàn tỉnh có 858 cán bộ công chức đủ tuổi nghỉ hưu, thôi việc, trong đó có 637 người (74 cán bộ, công chức; 509 viên chức; 54 cán bộ công chức cấp xã) nghỉ hưu đúng tuổi, có 40 người (14 cán bộ cấp tỉnh, huyện; 26 cán bộ chuyên trách cấp xã) nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và 181 người (23 cán bộ công chức; 128 viên chức; 30 cán bộ công chức cấp xã) thôi việc theo nguyện vọng.

Thực hiện chủ trương các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng tối đa không quá 50% số biên chế đã được tinh giản và 50% số biên chế giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định (trừ cán bộ, công chức cấp xã) để tuyển dụng mới cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm 2015 với 79 biên chế được tinh giản và số biên chế giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định, các cơ quan đơn vị chỉ được giữ lại sử dụng 40 biên chế. Từ năm 2016, khi giao biên chế, UBND tỉnh căn cứ trên cơ sở dự báo số biên chế nghỉ hưu, thôi việc và tinh giản biên chế hàng năm để thực hiện lộ trình tinh giản biên chế đạt tỷ lệ 10% tính đến năm 2021 theo đó, ngay trong năm 2016 khi giao chỉ tiêu biên chế, UBND tỉnh yêu cầu một số cơ quan có nhân sự đến tuổi nghỉ hưu trong năm không được tuyển nhân sự mới đối với số biên chế này.

Riêng đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp y tế, chưa thực hiện việc để lại biên chế không được tuyển vì nhu cầu sử dụng biên chế của các đơn vị rất cao, nhất là biên chế sự nghiệp giáo dục trong các trường học có số lớp tăng, hoặc tăng tiết học để đáp ứng nhu cầu giảng dạy mà chưa được Bộ Nội vụ xem xét giao tăng biên chế.

Về việc sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện tinh giản biên chế đối với 56 trường hợp nêu trên. Tính đến ngày 01/8/2016, kinh phí thực hiên chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP là 2.712.985 triệu đồng/47 trường hợp (riêng 10 trường hợp đợt 2 năm 2016, thực hiện chính sách từ 01/9/2016 chưa chi trả).

Phan Viết Tân - Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ