Tin hoạt động

Không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “Hàm”
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 12923/UBND-VP ngày 18/12/2018 về việc không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “Hàm” theo Công văn số 6028/BNV-CCVC ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ Thông báo Công văn số 6028/BNV-CCVC trên của Bộ Nội vụ đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết./.

Đính kèm file: Công văn số 6028/BNV-CCVC