Tin hoạt động

Lấy ý kiến các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.
Ngày 24/12/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Mục tiêu của Nghị quyết nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 04/01/2019 Bộ Nội vụ có văn bản số 26/BNV-CQĐP về việc lấy ý kiến các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 – 2021;

Nay Sở Nội vụ triển khai lấy ý kiến góp ý của UBND các huyện, thị xã, thành phố về nội dung các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã./.

Đính kèm văn bản:

Công văn 33/SNV-XDCQ ngày 09/01/2019

Dự thảo Nghị quyết