Tin hoạt động

Quyết định ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 09 tháng 02 năm 2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định 239/QĐ-UBND ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây:

Quyết định 239/QĐ-UBND