Tin hoạt động

Rà soát, đánh giá thực trạng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện, cấp phòng và phối hợp cập nhật hồ sơ CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 10823/UBND-VP ngày 24/10/2018 về việc thực hiện chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan căn cứ Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11/10/2018 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg để tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện các nội dung, cụ thể đính kèm theo file dưới đây:

Công văn: 1584/SNV-CCVC ngày 02/11/2018.Phụ lục đính kèm