Tin hoạt động

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành công văn số 01/SNV-CCVTLT theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ.
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV, Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hanh công văn số 01/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ công tác văn thư lưu trữ và tài liệu văn thư lưu trữ 2015 theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ.

Chi tiết đính kem theo file dưới đây:

Công van 01/SNV-CCVTLT

Thông tư 09/2013/TT-BNV