Tin hoạt động

Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển dụng viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
Sở Nội vụ thông báo kết quả điểm thi kỳ thi tuyển dụng viên chức Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Nội dung cụ thể theo file đính kèm dưới đây: Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức.