Tin hoạt động

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019 tại UBND huyện Châu Đức.

Ngày 18/12/2018, UBND huyện Châu Đức ban hành thông báo số 1045/TB-UBND về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019.

Nội dung chi tiết đính kèm theo file dưới đây: Thông báo 1045/TB-UBND