Tin hoạt động

Triển khai Nội quy, Đề cương, một số văn bản có liên quan, rà soát danh sách đối với công chức cấp xã tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch.
Ngày 20/10/2017, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã của tỉnh đã phê duyệt Nội quy, đề cương kiểm tra, sát hạch và danh sách công chức tham dự kiểm tra, sát hạch.

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã; Quyết định số 46/QĐ-ĐKTSH ngày 27/4/2017 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh về việc thành lập tổ giúp việc Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra, sát hạch, ngày 02/11/2017 Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã ban hành công văn 58/SNV-HĐKTSH  triển khai nội quy, đề cương, một số văn bản có liên quan, rà soát danh sách đối với công chức cấp xã tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây: Một số văn bản liên quan kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã