Tin hoạt động

Triển khai Quyết định 854-QĐ/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9149/UBND-VP ngày 13/9/2018 về việc triển khai Quyết định số 854-QĐ/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 Sở Nội vụ triển khai Quyết định số 854-QĐ/TU ngày 27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây:

Công văn 1355/SNV-XDCQ ngày 20/9/2018

Quyết định số 854-QĐ/TU ngày 27/8/2018