Tin hoạt động

V/v: hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019 và sơ kết kết quả đào tạo, bồi dưỡng 03 năm 2016-2018
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh; Công văn số 3899/BNV-ĐT ngày 14/8/2018 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019 và sơ kết kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 03 năm 2016-2018.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây:

Công văn 1373/SNV-CCVC ngày 25/9/2018;

MAU01-01-02-04-05- DANG KY DTBD 2019;

MAU03BC.10 BIEU 07.08.09.10.11.12.13.14.15.16 KEM BC SO KET ;

MAU03BC-KQDTBD2016-2018 VA KH 2019-2020.