Tin hoạt động

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm.
Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ;

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm.

Nội dung cụ thể đính kèm theo file dưới đây:

Công văn 87/SNV-QLVTLT ngày 16/01/2019.

Các phụ lục kèm theo

Hướng dẫn báo cáo.