Tin hoạt động

Về việc báo cáo tình hình xử lý tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức.
Ngày 10 tháng 02 năm 2017 Sở Nội vụ ban hành văn bản số 109/SNV-CCVTLT Về việc báo cáo tình hình xử lý tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, tổ chức.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham khảo văn bản đính kèm bên dưới và phối hợp thực hiện, gửi báo cáo về Sở Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

Văn bản đính kèm: 109/SNV-CCVTLT