Lý luận và thực tiễn

Lý luận và thực tiễn
Sự quan tâm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Châu Đức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập