Trí thức trẻ

Trí thức trẻ
Sự quan tâm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Châu Đức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập