Thông tin cải cách hành chính

Thông tin cải cách hành chính
Bộ phận "một cửa" cấp tỉnh: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ