Thực tiễn - Kinh nghiệm

Thực tiễn - Kinh nghiệm
Sở Nội vụ hướng dẫn về mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước tại một số quốc gia trên thế giới
Thông tin nội vụ | 18-05-2016
Trên thế giới, mỗi quốc gia đều chọn đường đi riêng cho mình trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế đã chứng minh, một quốc gia phát triển sẽ có đội ngũ công chức hành chính nhà nước mạnh. Đội ngũ công chức hành...
Nâng cao tính tích cực lao động của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước
Thực tiễn - Kinh nghiệm | 08-04-2015
Công cuộc cải cách hành chính của nước ta được tiến hành trong điều kiện nền kinh tế thị trường và xu thế hợp tác kinh tế quốc tế và hội nhập đã tạo ra những chuyển biến tích cực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo...
Chuyên nghiệp hoá công chức
Thực tiễn - Kinh nghiệm | 08-04-2015
Khi đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá-hiện đại hoá, hội nhập và mở cửa, đòi hỏi phải có một bộ máy nhà nước chuyên nghiệp mà ở đó bao gồm những công chức vững về chuyên môn, năng động và có phẩm chất đạo đức tốt…