Bổ nhiệm - Miễn nhiệm

Bổ nhiệm - Miễn nhiệm
Bộ phận "một cửa" cấp tỉnh: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ