Thông tin nội vụ

Thông tin nội vụ
Sở Nội vụ hướng dẫn về mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước tại một số quốc gia trên thế giới