Sáng kiến - Kinh nghiệm

Sáng kiến - Kinh nghiệm
Sở Nội vụ hướng dẫn về mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước. Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước tại một số quốc gia trên thế giới
Không có kết quả nào.