Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy
Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội thi "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với công tác cải cách hành chính nhà nước" năm 2016