Chế độ chính sách

Chế độ chính sách
Sở Nội vụ hướng dẫn về mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước. Thông tư Liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ lý viên pháp lý. Chính phủ ban hành Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.