Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy
Bộ phận "một cửa" cấp tỉnh: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ