Lý luận và thực tiễn

Lý luận và thực tiễn
Bộ phận "một cửa" cấp tỉnh: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ