Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy
Khai giảng Lớp bồi dưỡng công chức Văn phòng – Thống kê ở xã năm 2019 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường ở xã năm 2018 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nội vụ phối hợp với Viện chính sách công Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng phát triển kỹ năng quản lý. Triển khai Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng xây dựng động lực làm việc và giao việc hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp mặt học viên Chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ nước ngoài của tỉnh. Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công chức chuyên trách cải cách hành chính