Chế độ chính sách

Chế độ chính sách
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28/6/2018 của Bộ Nội vụ.