Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Bộ phận "một cửa" cấp tỉnh: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ