VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn bản pháp quy 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 57/BC-SNV Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương về dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/03/2019
2 11/TB-HĐNN Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự thi và thời gian ôn thi kỳ thi nâng ngạch từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018. 08/03/2019
3 38/KH-SNV Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và các lớp bồi dưỡng theo Đề án năm 2019 của Sở Nội vụ. 15/02/2019
4 1110/UBND-SNV Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về hội quần chúng. 01/02/2019
5 935/UBND-SNV V/v kiểm tra, rà soát công tác quản lý biên chế công chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý CBCC tại cơ quan, đơn vị. 29/01/2019
6 31-QĐi/TU Quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp. 18/01/2019
7 87/SNV-QLVTLT V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm. 16/01/2019
8 56/SNV-CCVC V/v không thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “Hàm” 15/01/2019
9 01/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018. 09/01/2019
10 33/SNV-XDCQ V/v góp ý các dự thảo Nghị quyết của UBTVQH và Chính phủ về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã. 09/01/2019
11 6028/BNV-CCVC Về việc không thực hiện bổ nhiệm chức danh "Hàm". 10/12/2018
12 1584/SNV-CCVC V/v: rà soát, đánh giá thực trạng lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện, cấp phòng và phối hợp cập nhật hồ sơ CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định 02/11/2018
13 2953/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018 19/10/2018
14 1499/SNV-XDCQ V/v báo cáo và chấm điểm kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. 17/10/2018
15 1373/SNV-CCVC V/v: hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2019 và sơ kết kết quả đào tạo, bồi dưỡng 03 năm 2016-2018. 25/09/2018
16 854-QĐ/TU Ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 20/09/2018
17 113/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 31/08/2018
18 2951/BNV-CQĐP Về việc lấy ý kiến Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. 29/06/2018
19 08/2018/TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng. 28/06/2018
20 832/SNV-CCVC V/v đăng ký chỉ tiêu, danh sách và gửi hồ sơ dự thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tai Hội có tính chất đặc thù năm 2018. 14/06/2018
Hiển thị 1 - 20 of 107 kết quả.
của 6