VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN

VBPQ
Tìm kiếm văn bản pháp quy
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 135/SNV-CCVC Về việc tiếp tục rà soát, đăng ký bồi dưỡng chuẩn hóa tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo, quản lý 30/01/2018
2 130/SNV-CCVC V/v đăng ký chỉ tiêu và danh sách dự thi nâng ngạch công chức năm 2018. 29/01/2018
3 19/SNV-CCVC V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Đề án Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. 09/01/2018
4 6964/BNV-TTTT Về việc thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ 29/12/2017
5 1505/SNV-CCVTLT Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2017. 17/11/2017
6 58/SNV-HĐKTSH Về việc triển khai nội quy, đề cương, một số văn bản có liên quan, rà soát danh sách đối với công chức cấp xã tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch. 02/11/2017
7 1206/SNV-VP V/v góp ý dự thảo Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 của Bộ Nội vụ. 25/09/2017
8 1134/SNV-CCVC V/v thống kê, báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức hiện có tại các cơ quan, đơn vị 14/09/2017
9 1125/SNV-CCVC Về việc hưỡng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018 và báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 02 năm (2016-2017) 12/09/2017
10 1046/SNV-VP Về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị về việc giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Nội vụ. 23/08/2017
11 927/SNV-CCVC Về việc báo cáo tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 và dự toán kinh phí năm 2018. 26/07/2017
12 827/SNV-XDCQ Về việc triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 30/06/2017
13 808/SNV-CCVC V/v đăng ký nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị 28/06/2017
14 792/SNV-CCVC V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 63-KL/TW, 64-KL/TW, Nghị quyết 39-NQ/TW và tổng hợp số lượng tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định pháp luật. 23/06/2017
15 576/SNV-CCVC Về việc báo cáo tổng kết Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP của Chính phủ. 09/05/2017
16 106/SNV-VP Về việc triển khai Thông tư số 06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ 08/02/2017
17 11334/UBND-SNV Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BTNMT ngày 06/10/2016 20/12/2016
18 1796/SNV-CCVC Về việc đăng ký chỉ tiêu, danh sách dự thi nâng ngạch và thăng hạng Viên chức hành chính năm 2016 - 2017. 05/12/2016
19 1535/SNV-CCVC Về việc hướng dẫn đăng ký, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2017 07/10/2016
20 1399/SNV-CCVC V/v báo cáo số liệu CBCCVC nghỉ hưu, thôi việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm hàng tháng 13/09/2016
Hiển thị 1 - 20 of 24 kết quả.
của 2