Cơ cấu tổ chức

        Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ:

1. Lãnh đạo Sở.

a) Sở Nội vụ có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phân bổ theo quy định hiện hành.

b) Giám đốc Sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở được quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở. Phó Giám đốc Sở không kiêm nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm:

a) Văn phòng Sở.

b) Thanh tra Sở.

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi Chính phủ.

Phòng Công chức, viên chức.

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

Phòng Cải cách hành chính – Văn thư, lưu trữ.

d) Các cơ quan hành chính trực thuộc Sở Nội vụ, gồm:

Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

đ) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ.

Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Biên chế công chức và số lượng người làm việc (biên chế viên chức) thuộc Sở:

1. Biên chế công chức, biên chế viên chức của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nm trong tổng biên chế công chức, biên chế viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, biên chế viên chức  trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

                                                                                                 (Trích Quyết định 29/2022/QĐ-UBND)