Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ:

a) Lãnh đạo Sở:

- Sở Nội vụ có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Sở Nội vụ là người đứng đầu Sở Nội vụ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ là người giúp Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của Sở Nội vụ, của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

b) Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

- Văn phòng Sở Nội vụ;

- Thanh tra Sở Nội vụ;

- Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ;

- Phòng Công chức, viên chức;

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

- Phòng Cải cách hành chính;

c) Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các cơ quan trực thuộc.

d) Biên chế công chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Sở Nội vụ được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật.

                                                                                                   (Trích Quyết định 35/2015/QĐ-UBND)